Канстанцін Крылоў

расейскі філёзаф

Канстанцін Анатольевіч Крылоў (нар. 18 кастрычніка 1967, Масква) — расейскі філёзаф, публіцыст і журналіст, пісьменнік, грамадзкі і палітычны дзяяч. Прыхільнік пабудовы нацыянальна-дэмакратычнай дзяржавы ў Расеі. У расейска-ўкраінскім канфлікце заняў бок Масквы. Адзначыўся антыўкраінскімі шавіністычнымі выказваньнямі[1].

Канстанцін Анатольевіч Крылоў
Нараджэнне
18 кастрычніка 1967
Масква, Расея

Выказваньні

правіць
  •  

Я лічу, што Расея — гэта не імперыя. Хоць бы таму, што яна на самай справе зьяўляецца калёніяй. Гэта краіна, якой кіруюць каляніяльнымі мэтадамі. Мэтраполіяй можна лічыць, напрыклад Крэмль, а таксама некаторыя вынесеныя за межы Расеі месцы кшталту Куршавэлю. Кіруе Расеяй антынацыянальная эліта, якая ўспрымае насельніцтва як заваяваных тубыльцаў, напрыклад як брытанцы ўспрымалі ў свой час індусаў. Яны пабудавалі піраміду народаў, некаторыя зь якіх набліжаныя да таго, каб прыгнятаць тубыльцаў, а большая частка народаў ня мае аніякіх правоў і існуе як каляніяльнае насельніцтва. Перш за ўсё гэта тычыцца расейцаў. Таму Расею можна назваць, я б сказаў, не імпэрыяй, не нацыянальнай дзяржавай, а антынацыянальнай дзяржавай. Гэта будзе самае дакладнае навуковае вызначэньне таго, у чым мы жывем [2].
 — Выступ на расейскім тэлебачаньні

 

Я считаю, что Россия — это не империя. Хотя бы потому, что она на самом деле является колонией. Это страна, управляемая колониальными методами. Метрополией можно считать, например Кремль, а также некоторые вынесенные за пределы России места вроде Куршавеля. Управляет Россией антинациональная элита, которая воспринимает население как покорённых туземцев, например как британцы воспринимали в своё время индусов. Они построили пирамиду народов, некоторые из которых приближены к тому, чтобы угнетать туземцев, а большая часть народов не имеет никаких прав и существует как колониальное население. Прежде всего это касается русских. Поэтому Россию можно назвать, я бы сказал, не империей, не национальным государством, а антинациональным государством. Это будет самое точное научное определение того, в чём мы живём.

  •  

Антынацыянальнай дзяржава — гэта дзяржава, у якім існуе нацыя, якай найбольш прыгнятаецца. У нашым выпадку гэта нацыянальная большасьць — расейцы. Далей існуе піраміда народаў. Некаторыя нацыі гэтаксама прыгнятаюцца, некаторыя маюць некалькі большыя правы і выкарыстоўваюцца, як напрыклад сітхі выкарыстоўваліся ў Індыі для таго, каб трымаць у пакоры і страху карэннае насельніцтва. А зьверху сядзіць антынацыянальная эліта, галоўнай ўласьцівасьцю якой зьяўляецца нават ня тое, што яна па крыві нейкая іншая, а тое, што яна абсалютна іншая па духу. Яна ўспрымае насельніцтва, як быдла, рабоў, статак. А сябе яна ўспрымае як спадароў, якія павінны кіраваць гэтым „быдлам“ выключна для сябе [2].
 — Выступ на расейскім тэлебачаньні

 

Антинациональное государство — это государство, в котором существует одна наиболее угнетаемая нация. В нашем случае это национальное большинство — русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права и используются, как например ситхи использовались в Индии для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит антинациональная элита, главным свойством которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население, как быдло, рабов, стадо. А себя она воспринимает как господ, которые должны управлять этим „быдлом“ исключительно для себя.

Крыніцы

правіць